TEMATIK
-> Tema 5 Subtema 2 (Senin, 18 Januari 2021)
-> Tema 5 Subtema 3 (Senin, 25 Januari 2021)
-> Tema 5 Subtema 4 (Senin, 01 Februari 2021)
-> Tema 6 Subtema 1 (Senin, 08 Februari 2021)
-> Tema 6 Subtema 2 (Senin, 08 Februari 2021)
-> Tema 6 Subtema 3 (Senin, 15 Februari 2021)
-> Tema 7 Subtema 1 (Senin, 08 Maret 2021)
-> Tema 7 Subtema 2 (Senin, 15 Maret 2021)
-> Tema 7 Subtema 3 (Senin, 22 Maret 2021)
-> Tema 7 Subtema 4 (Senin, 29 Maret 2021)
->Tema 8 Subtema 1 (Senin, 19 April 2021)
-> Tema 8 Subtema 2 (Senin, 19 April 2021)
-> Tema 8 Subtema 3 (Senin, 26 April 2021)

PENDIDIKAN JASMANI, OLAH RAGA DAN KESEHATAN (PJOK)
> Menirukan Gerak Pesawat Terbang (Senin, 18 Januari 2021)
-> Menirukan Gerakan Angin Berputar (Senin, 01 Februari 2021)

Bahasa Jawa
-> Ngidenthifikasi Jenise Tembung (Senin, 18 Januari 2021)
-> Gladhen Ngidentifikasi Tembung  (Senin, 25 Januari 2021)
-> Ukara Andharan (Senin, 01 Februari 2021)
-> Ukara Nganggo Pola Jejer Wasesa Lesan (Senin, 08 Februari 2021)
-> Tembang Dolanan (Senin, 08 Maret 2021)
-> Tembang Dolanan Kidang Talun (Senin, 22 Maret 2021)
-> Asal-usul Aksara Jawa (Senin, 19 April 2021)
-> Aksara Jawa (Senin, 26 April 2021)

Bahasa Inggris
-> Unit 6 (Senin, 18 Januari 2021) 
-> Unit 7 (Senin, 01 Februari 2021)
-> Unit 8 (Senin, 15 Februari 2021)
-> Unit 9 (Senin, 22 Maret 2021)

AL-ISLAM , KEMUHAMMADIYAHAN & BAHASA ARAB ( ISMUBA )

Aqidah Akhlak
-> 1

Ibadah Syariah
->Bacaan Sholat (Selasa, 19 Januari 2021)

Tarikh Islam
-> Bab VI Nabi Ibrahim (Selasa, 19 Januari 2021)
-> Bab VI.2 Nabi Ibrahim  (Selasa, 26 Januari 2021)
-> Nabi Ibrahim (Selasa, 02 Februari 2021)

Al-Qur’an Hadist
-> 1

Kemuhammadiyahan
-> 1

Bahasa Arab
-> 1